TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2016 -2020 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Giới thiệu

Năm 1996, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2106 -2020 tại đây

Mục tiêu của chiến lược 2016 - 2020
Tầm nhìn 2030
Sứ mạng
Mục tiêu giáo dục
Triết lý giáo dục và các giá trị cơ bản
Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016 - 2020

TẠP CHÍ KHOA HỌC

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ

Biomedical Research and Therapy

Progress in Stem Cell

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.